Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
 
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Projects » 1 Result » Details View
Marginalization, Social Exclusion, Elites in Slovenia
Marginalizacija, socialna izključenost, elite v Sloveniji
Start: 1/1/1997
End: 12/31/1999
Homepage: http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=590

Project Status History
unknown 1/1/1997
 
Keywords
Social stratification, postsocialist transition, social mobility, marginalization, social exclusion, elites, (under)class, (new) poverty, subculture
Socialna stratifikacija, postsocialistična tranzicija, socialna mobilnost, marginalizacija, socialna izključenost, elite, (pod)razred, (nova) revščina, subkultura

Abstract
The research team (Gregor Tomc, Anton Kramberger and Martina Trbanc) is analyzing processes of marginalization, social exclusion and elite formation in Slovenia in the period of postsocialist transition. Instead of stressing inequality in distribution of resources and discerning the causes of these, the team stresses the questions of integration, of the inclusion of all – marginal groups not withstanding – in social life. Gregor Tomc researches problems of marginalization in the case of young people. He defines biological and social dimensions of youth and theoretically elaborates them in the context of cognitive social science. His basic premise is that inequlity which is embedded in biological differences is more likely to be perceived as legitimate by the members of the community. The hypothesis is being verified on various youth subcultures in Slovenia in the 90''s. Anton Kramberger researches aspects of elite stratification and mobility in Slovenia. He is above all interested in the position and dynamics of elites on ther labour market, in the voluntary and the public sector; in the institutional arrangements and the promotion of professional groups as well as in the processes of the first phase of privatization in Slovenia. Martina Trbanc distinguishes concepts of new poverty, underclass and social exclusion from the traditional concepts of poverty, class and marginality. She emphasizes in her analysis a shift from predominantly vertical to horizontal dimensions of social stratification.
Raziskovalna skupina (Gregor Tomc, Anton Kramberger in Martina Trbanc) raziskuje procese marginalizacije, socialne izključenosti in oblikovanja elit v Sloveniji v obdobju postsocialistične tranzicije. Namesto poudarjanja neenakost v distribuciji virov in razčlenjevanja razlogov za to se nam postavlja vprašanje integracije, vključevanja vseh, tudi marginalnih skupin, v družbeno življenje. Gregor Tomc raziskuje problem marginalizacije na primeru mladih. Opredeli biološke in socialne dimenzije mladosti in jih teoretsko razlaga v kontekstu kognitivno razumljenega družboslovja. Njegovo temeljno izhodišče je, da so neenakosti, ki gnezdijo v bioloških razlikah, bolj verjetno zaznavane med pripadniki skupnosti kot legitimne. To hipotezo preverja na različnih mladinskih subkulturah v Sloveniji v 90. letih. Anton Kramberger raziskuje vidike elitne stratifikacije in mobilnosti v Sloveniji. Zanimajo ga predvsem položaj in dinamika elit na trgu dela, v volunterskem in javnem sektorju; institucionalni aranžmaji in promocija stanovskih skupin ter procesi prve faze privatizacije v Sloveniji. Martina Trbanc izhaja iz konceptov nove revščine, podrazreda in socialne izključenosti ter jih sooča s tradicionalnimi koncepti revščine, razreda in marginalnosti. Poudarek njene analize ni več pretežno na vertikalni ampak na horizontalni dimenziji socialne stratifikacije.

 
 Organisations
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
People
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
 Related Projects (with similar people)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   

 
 Related Projects (with similar organisations)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   
 
data sets 
Slovene
European Research
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.