Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
Slovene Projects: More
.cyclic amp metabolism in fungus aspergillus niger
A theoretical model of stability and the observed repeatability of the recipe colour
Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)
Analiza izvorov vibracij in hrupa strojev in njihova redukcija (Slovene)
Analiza vpliva FES na funkcije avtonomnega živčevja pri paraplegiji (Slovene)
Analize možnosti in aplikacije nekaterih sodobnih postopkov gradnje podzemnih prostorov (Slovene)
Analyse of reasons for formation of failures on generator caps in steam plants, and making an more resistant alloyed
Analysis of gene expression associated with apoptosis using microarrays
Analytical and Experimental Methods to Determine the Dynamic Characteristics of the Foundation Soil
Animal health, environment and food safety
Antigenska spremenljivost pri mikoplazmah in njene genetske osnove (Slovene)
Antropologija časa in smrti (Slovene)
Archaeological research of the Ljubljanica riverbed and banks near Bevke and Blatna Brezovica
Bacitracinski prenašalec kot model mehanizma večsnovne rezistence rakastih celic (Slovene)
Behavioral and electrophysiological studies of olfactory coding in fishes
Biogeochemistry and modelling of mercury in the Gulf of Trieste
Bioremediation of mercury on contaminated sites of Idrija
Biotehnološka uporaba arbuskularne mikorize (Slovene)
Building and civil engineering structures
Causative agents of respiratory tract diseases
Celiakija v otroški dobi (Slovene)
Cellular and tissue engineering
CHARACTERISATION OF cv. ISTRSKA BELICA
Charactheristics of development, maturation and fertilization capacity of oocytes in ivf and icsi procedures in natural cycle
Composite samples
Computer System for Voice Information (VOICE WEB)
Corporate Governance and Efficiency of Slovenian Economy (Economic and Legal Analysis)
Crime and Punishment: Criminological Aspects in Literature
Crime in postmodern society - new challenges and responses
Cross-cultural Study on the Rights of the Child - Slovenia 2005
Daljinsko zaznavanje v prostorskih znanostih (Slovene)
Debeloplastne senzorske tehnologije in materiali (Slovene)
Dedni melanom pri Slovencih (Slovene)
Dejavniki tveganja za nenadno srčno smrt (NSS) umrlih izven bolnišnic v Sloveniji (Slovene)
Dendrokronološke raziskave v Sloveniji (Slovene)
Design of Embedded Control Systems
Determination of interactions between hop flea beetle (psylliodes attenuatus koch) and host plants
Development and application of speciation methods for As, Sb and Se in biological samples
Development of ICT tools to enhance the understanding of natural science and chemical concepts and critical thinking skills
Development of quantitative real-time PCR for virus determination after purification procedure using monolithic cromatographic supports (CIM®)
Developmental Microgenetic Analysis of Logical Thinking in Children
Dictionary of Ethnology of Slovenians
Dielectric Spectroscopy of Electroactive Polymer Composites
Dojemanje denarja na Slovenskem v 19. stoletju (Slovene)
Družbena razmerja in gibanja v slovenski zgodovini do leta 1918 (Slovene)
Ecological and epidemiological characteristics of ehrlichiae in Slovenia
Eksperimentalna fizika kondenzirane materije: magnetna resonanca faznih prehodov v delno urejenih sistemih (Slovene)
Electronic excitation dynamics in high temperature superconducting cuprates and related materials
Elektronska keramika na osnovi perovskitne strukture (Slovene)
European Dimensions of Slovene Music
Evaluation and characterization of noise sources
Evalvacija visokega šolstva (Slovene)
Expert system for designing of induction motor control
Extension of the time distance method to the problem of digital divides
Fazna ravnotežja v sistemo CaO-FeOn-SiO2-CrOn (Slovene)
Feroelektrični tekočekristalni prikazalniki in optični modulatorji (Slovene)
Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test antagonistične koevolucije spolov (Slovene)
Fiziološke raziskave mikorize (Slovene)
Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni (Slovene)
Folkloristics researches of old Slovenian folk sound traditional heritage
Forest fires in Slovenia
Funkcionalna selektivna stimulacija perifernih živcev in zajemanje površinske aktivnosti z multielektrodnimi sistemi v obliki spiralne (Slovene)
Genetic studies of bacterial acetate resistance and its applications in microbiological systems
Genetska analiza nekaterih tumor supresor genov (Slovene)
Glulam timber beams in natural environment
Gospodarska gibanja (Slovene)
Growing up in Slovenija; New Possibilities and New Risks in the Nineties
Heterogeni katalizatorji (Slovene)
Highly reactive plasma for advanced composites processing
Identifikacija genov za rast pri misih in kokosih (Slovene)
Impact of chromium and iron species interaction on yeast cell performance
Impact of national and organizational culture on leadership effectiveness
Insist - intelligent systems in medicine: the case of breast feeding
Integral burdening in gravel plains in slovenia - case study of ljubljansko polje
Integralno določanje uporabne vrednosti stanovanja in stanovanjske zgradbe s pomočjo metod optimizacije, QA in QC v vseh fazah življenj (Slovene)
Integrated superconducting detectors
Inteligentna analiza podatkov za pomoč pri odločanju (Slovene)
Interaction of macro and micronutrients in food plants
Interactions between Shigella flexneri and components of inflammatory exudate
Interakcije D-tubokurarina z različnimi deli aktivne površine insektnih holinesteraz (Slovene)
Interrelations of different stress factors in selected plants.
Introduction of threedimensional radiotherapy treatment planning in Slovenia
Investigation of mechanisms of effects of EDDHA, GA3, JA and their combinations on the regulation of flowering.
Investigation of photooxidant impact on chosen indicator species
Ivermectin residues in sheep plasma, milk and milk products after subcutaneous administration
Izdelava modela za prognozo pojavljanja alergogenega cvetnega prahu v preventivne namene (Slovene)
Karta ranljivosti krasa vzdolž avtocest v Sloveniji (Slovene)
Knowledge Technologies
Languages in Contact
Lastnosti in sinteza organokovinskih spojin z biološko učinkovitostjo (Slovene)
Leksikološke, slovnične in dialektološke raziskave slovenskega jezika (Slovene)
Lichens as integrating air pollution monitors
Literarno-primerjalne in literarno-teoretske raziskave (Slovene)
Macroeconomic implications of full EU membership
Mappings of rings and algebras II
Mechanisms of noise generation by fans
Membrane biophysics - structure, dynamics and transport as studied by epr methods
Methods of kinematics and kinetic values modelling in a stitch formation process
Metodologija za analizo scientometričnih podatkov v medicini (Slovene)
Model kapalnega reaktorja za sintezo metanola (Slovene)
Modeling of batch cristallization processes
Modeliranje kavitacijskega toka med prehodnimi pojavi v ceveh (Slovene)
Modeliranje strojnih elementov, sklopov, konstrukcij in prometnih nezgod (Slovene)
Modeliranje v tehniki in medicini (Slovene)
Modeliranje, simulacija in vodenje procesov (Slovene)
Modelling of interactions in crystal packing and of crystallization process
Modelling of solid-liquid phase changes in binary systems
Modulacija električne aktivnosti maternice na živalskem modelu (Slovene)
Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.
Morfoloske, genetske in kemijske značilnosti sorte ''Istrska belica'' v slovenski Istri (Slovene)
Morphology of mechanicaly formed - machined wood surfaces
Možnosti racionalizacije pri plemenitenju poliestrnih vlaken (Slovene)
Musical sources of the 16th to the 18th centuries with special attention to the archives in the Slovenian region of Primorska
Načini sledenja otrok z dejavniki tveganja v razvojnem obdobju (Slovene)
Nadaljnje usklajevanje slovenske korporacijske zakonodaje (Slovene)
Nanosekundni električni pulzi za selektivno elektroporacijo celičnih organelov (Slovene)
Napredne biokemijske tehnologije v nanoprocesiranju vlaknotvornih polimerov (Slovene)
Neionizirajoča sevanja ter vplv zaščitnih oblačil na zmanjšanje negativnih učinkov teh sevanj (Slovene)
Network of groups of old people in Slovenia as an answer to the nonmaterial needs of the elderly
Nevropsihološki dejavniki samomorilnosti pri osebah odvisnih od alkohola (Slovene)
New method of temperature measurement at specific conditions using NQR
Obrabni mehanizmi sodobnih rezalnih materialov pri visokohitrostni obdelavi (Slovene)
Ocena izvedljivosti in razvoj modelov zaposlovanja oz. oskrbovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju kot dopolnilne dejavnosti na kmet (Slovene)
Ontology and pragmatics of the narrative act
Operators on Banach spaces
Optimizacija nekaterih segmentov v proizvodnji in razmnoževanju sladkorne pese (Slovene)
Organski polutanti v bioloških virih slovenskega morja (Slovene)
Origin and development of the karst caves
Paleontologija, stratigrafija in tektonika v Sloveniji (Slovene)
Peptidic inhibitors of lipopolysaccharide
Personality and self-concept in the frame of positive psychology
Pharmaceutically interesting natural inhibitors of mutagenesis and carcinogenesis
Philosophy of time and modern science
Physicochemical characterisation of liquid triacylglycerols
Plasma surface engeeniring
Plazemska sterilizacija in funkcionalizacija biokompatibilnih materialov (Slovene)
Podatkovne in pojmovne podlage za raziskovanje ideologij (Slovene)
Popolnost linearne logike z vidika omejenih strukturnih pravil (Slovene)
Populacijska genetika in etologija (Slovene)
Potlačena umetnost (Slovene)
Povečanje zanesljivosti in miniaturizacija piezokeramičnih elementov z uporabo sinteze iz raztopin (Slovene)
Prenatal screening tests for complications and chromosomopaties
Preobrazba javnega sektorja v kulturi in Kulturna industrija: Neproračunski viri zagotavljanja dejavnosti nevladnih in neprofitnih org (Slovene)
Prevention of cronary heart disease and heart failure
Proces za cementiranje brez cianidov (Slovene)
Prognostic factors in early stages of invasive cervical cancer
Projekt stalnega geodetskega določanja tektonskih premikov v okolici jedrske elektrarne Krško (Slovene)
Properties of ionic solutions and disperse systems
Proučevanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod (Slovene)
Public Sector Reform: Healthcare in Slovenia
Quantitative Z-contrast microscopy of functional ceramics
rak, biološke terapije, tumorske vakcine, genska terapija, maligni melanom, biološki modulatorji imunskega odgovora
Rastlinska pridelava (Slovene)
Raziskava o socialnih vplivih liberalizacije transportnega trga Evropske unije (Slovene)
Raziskava reakcij na površinah in notranjih faznih mejah (Slovene)
Raziskava učinkovitega vodenja in upravljanja bioloških čistilnih naprav (Slovene)
Raziskave novih topologij za vezja ASIC z majhno porabo in nizko napajalno napetostjo (Slovene)
Raziskave reakcij nežveplanja jekel za avtomobilsko industrijo (Slovene)
Razvoj ekološko sprejemljivih sistemov pridelave krme in obdelave travne ruše (Slovene)
Razvoj konstitutivnih modelov za PET polimere pri izjemnih hitrostih deformacije (Slovene)
Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)
Razvoj novih nerjavnih jekel z visokim deležem dušika (Slovene)
Razvoj tehnologije izdelave srebrnih trakov različnih dimenzij (Slovene)
Reaktorska fizika (Slovene)
Real-Time Registration of Atmospheric Discharges
Reduction - reoxidation process in donor-doped BaTiO3 PTCR ceramics
Research in Materials and Structures
Research into the ways of increasing resistibility and productivity of plants and animals in sustainable agriculture
Road traffic and infrastructure management
Rodnostno vedenje prebivalcev Slovenije (Slovene)
Role of proteases and their inhibitors in apoptosis
Samonikle rastline šparglja v Sloveniji, njihova uporabnost in razmnoževanje s tkivnimi kulturami (Slovene)
Scada v elektroenergetskih sistemih (Slovene)
Selektivni ligandi: sinteza, interakcije z makromolekulami in transport v biosistemih (Slovene)
Serumske vrednosti cisteinskih proteinaz katepsinov B, H in L in njihovih inhibitorjev stefinov in cistatinov kot pokazateljev diagnoze (Slovene)
Sinkopa II (Slovene)
Sistem za avtomatizacijo in vodenje srednjenapetostnih omrežij DAS (Slovene)
Slovensko-italijanski odnosi (1797-1918) (Slovene)
Social values and postmodern age
Some chances to stimulate the farm competitevenes in the highland region in south-ist Slovenia with activing the overgrowing areas
Specificity of interaction of some cytolytic proteins with membrane lipid domains
Srednjenapetostne stikalne naprave z ločilnimi stikali v SF6 (Slovene)
Stabilni izotopi in drugi geokemični ter biokemični parametri kot indikator okolja, temperature in klimatskih sprememb v Jadranskem mor (Slovene)
Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora (Slovene)
Stanje in perspektive lokalne samouprave v Sloveniji (Slovene)
Stb - gradnik prehoda k digitalni televiziji (slovene)
Stress response across levels of organization in the terrestrial isopod Porcellio scaber and the duckweed Lemna minor: a mechanicistic approach
Structural Biology
Structural Engineering
Structural-based neutralization of endotoxin by peptides
Strukture električnih pogonov (Slovene)
študij motenj srčnega ritma in drugih urgentnih stanj v kardiologiji (Slovene)
Študij poljske emisije elektronov novih nano materialov (Slovene)
študij prenosa snovi v razpoklinskih in kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)
Study of collective photoexcitations for XAFS structural analysis
Synergetics of Technological processes
Syntax, Vocabulary, Word-formation and Style in Eastern-Slovene Printed Materials from the 18th to the end of the 19th century
Temeljne raziskave ljudske materialne, družbene in duhovne kulture na slovenskem etničnem ozemlju (Slovene)
Temeljne raziskave slovenske ljudske glasbe, pesmi in plesa (Slovene)
Teoretična in eksperimentalna analiza nove tehnologije ''exstradosed'' gradnje mostov (Slovene)
Teorija operatorjev (Slovene)
The Dictionary of the Village Dialects of the Dreta Valley between Gornji Grad and Nazarje (in Slovenia)
The dynamics of the political events, ideological and cultural shifts as well as socio-economic changes in Trieste during the 19th and 20th centuries
The effects of the continuous method on endurance performance
The impact of environmental pollutants on toxicity and quality of medicinal plants
The improvement and calibration of mathematical models simulating processes in the aquatic environment and in the air
The influence of enteral nutrition on the treatment of multiple injured patients
The landscape heritage of Slovenia and its contribution to the national territorial identity
The Linguistic Pragmatics of Nationalist Ideologies and their Relation to Nation-Building Process in Slovenia
The role of abc-transporters in human diseases
The Role of Proteolytic Enzymes in Benign and Malignant Brain Tumours
Thrombosis
Toplotni in masni transporti med pripravo in uporabo GMA-EDMA monolitov (Slovene)
Transformacija onesnaževal z ozonom in naprednimi postopki oksidacije (Slovene)
Transkripcijsko in posttranskripcijsko uravnavanje sinteze in funkcije holinergičnih komponent v sesalskem organizmu (Slovene)
Transplantacija črevesja (Slovene)
Trubadurji (Slovene)
Umetna inteligenca in inteligentni sistemi (Slovene)
Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (Slovene)
Uporaba gojenih kožnih nadomestkov za zdravljenje kroničnih in akutnih ran (Slovene)
Uporaba laserske tehnologije za registracijo mehanskih vibracij v bioloških materialih (Slovene)
Uporaba metod molekularne citogenetike pri ugotavljanju kromosomskih anomalij (Slovene)
Uporaba optimizacijskih metod v računalniškem načrtovanju antenskih skupin in elektronskih vezij (Slovene)
Uporaba znanja pri obdelavi medicinskih slik (Slovene)
Urbana hidrogeologija - vpliv infrastrukturnih objektov na podzemne vode (Slovene)
Vibracijska komunikologija pri žuželkah (Slovene)
Vloga cisteinskih katepsinov kot imunomoduletorjev pri revmatoidnem artritisu (Slovene)
Vpliv NF magnetnega polja na zdravljenje benigne hipertrofije prostate (Slovene)
Vpliv novih metod patologije in klinike na rezultate zdravljenja bolnikov s tumorji EWing/PNET (Slovene)
Vpliv potresa 12.04.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje (Slovene)
Vpliv strukturnih modifikacij na sorpcijske lastnosti in obarvljivost PA 6 vlaken (Slovene)
Vpliv zgodnje konstrukcije arteriovenske fistule na ledvično funkcijo pri bolnikih s kronično ledvično insuficienco (Slovene)
Življenjski slog - stališča, zdravje in spolnost Slovencev (Slovene)
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.