Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
 
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Projects » 1 Result » Details View
Ethnological and Folkloristic Research in Slovenia and in Europe
Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru
Start: 1/1/2004
End: 12/31/2008
Homepage: http://sicris.izum.si/search/prg.aspx?lang=slv&id=3771

Project Status History
unknown 1/1/2004
 
Keywords
ethnology, folkloristics, ethnography, culture, folk culture, everyday life, the way of life, cultural heritage, identity, ethnographic film, Slovenes
etnologija, folkloristika, narodopisje, kultura, ljudska kultura, vsakdanje življenje, način življenja, kulturna dediščina, identiteta, etnografski film, Slovenci

Abstract
The project has been designed as a total of research investigations into culture and the way of life of Slovenes within the European cultural space, with the focus on the 19th and the 20th centuries. It represents a continuation and a more extensive examination of the general research orientation of the Institute of Slovene Ethnology which focuses on material, social, and spiritual culture in the entire Slovene ethnic territory. Suggested are also new themes and methods, aimed at comparisons with other European countries. Important components of the project are history and theory of ethnology, visual research, formation of collections, and publications in the form of articles, monographs, films, and on the internet. The project is based on fieldwork, classification, research, and archival preservation of materials and sources. Research field: architecture, dwelling culture, food culture; social communities, family and kinship, neighbor relations, everyday communication, customs of the yearly and life cycles, work customs, interurban and interethnic relations, life along national borders and in areas of transition, national identity prior and after the incorporation of Slovenia into the European Union; literary folklore, proverbs, sayings and riddles, folk narrative, mythology, belief, life stories, contemporary legends, stories of the everyday, tales; history and theory of ethnology. The Institute's central documentation center contains written material, illustrations and photographs, sound and film material, and fieldwork notes. Audovisual Laboratory activities: research of visual production among the minorities in Slovenia and amateur filmmaking; the making of visual documentation in the field and the making of research and ethnographic films; preparation for internet presentation of the Audovisual Laboratory's visual documentation. Institute of Slovene Ethnology Library is the central library with written and other material on Slovene ethnology. Its visual collections contain material from the oldest ethnological film documents to most resent video material. The Institute's publications Traditiones and Studia mythologica Slavica are the result of team work.
Program je zasnovan kot skupek raziskav kulture in načina življenja na Slovenskem v kontekstu širšega evropskega kulturnega prostora v zadnjih dveh stoletjih. Raziskave nadaljujejo in poglabljajo usmeritev Inštituta za slovensko narodopisje v spoznavanje snovnega, družbenega in duhovnega življenja na vsem slovenskem etničnem prostoru, predlagajo nove raziskovalne teme in metode in težijo k širšim evropskim primerjavam. Pomembna sestavina programa so zgodovina in teorija vede, vizualne raziskave in oblikovanje zbirk, objave rezultatov v člankih, monografijah, z vizualno produkcijo in na medmrežju. Raziskave slonijo na terenskem delu, klasifikaciji, preučevanju in arhiviranju gradiva in virov.Področja raziskovanja: stavbarstvo, bivalna kultura, prehrana; družbene skupnosti, družina in sorodstvo, sosedstvo, vsakdanja komunikacija, šege letnega in življenjskega kroga, delovne šege, medkrajevni in interetnični odnosi, razmerja ob nacionalnih mejah in na izrazito prehodnih območjih, nacionalna identiteta pred in po vključevanju v Evropsko unijo; slovstvena folklora, pregovori, reki in uganke, pripovedništvo, bajeslovje, verovanje, življenjske zgodbe, sodobne zgodbe v kontekstu vsakdana, pravljice; zgodovina in teorija etnologije. Osrednja dokumentacija povezuje zbirke pisnega, slikovnega, tonskega, filmskega gradiva in terenskih zapiskov. Dejavnost Avdiovizualnega laboratorija: raziskovanje vizualne produkcije med manjšinami v Sloveniji in amaterske filmske dejavnosti; snemanje vizualne dokumentacije na terenu in izdelava raziskovalnih in etnografskih filmov; priprava za internetno predstavitev zbirke vizualne dokumentacije AVL. Knjižnica Inštituta za slovensko narodopisje je temeljna knjižnica za slovensko etnologijo. Zbirka vizualnega gradiva vsebuje gradivo od najstarejših etnoloških filmskih dokumentov do najnovejših video posnetkov. Programska skupina ureja zbornika Traditiones in Studia mythologica Slavica.

 
 Organisations
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
People
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
 Related Projects (with similar people)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   

 
 Related Projects (with similar organisations)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   
 
data sets 
Slovene
European Research
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.